Skip to content
 • fourth-slide

  保 險 科 技 專 區


  更多資訊

 • fifth slide

  保險業監管局主席
  鄭慕智博士

  「 我們的使命是要成為具公信力的監管機構 , 並藉有效規管 、 提高專業水平及公眾參與 , 保障保單持有人 。 」

  更多資訊