Skip to content

2002年年度一般保險業務統計數字


市場統計數字


個別保險公司的統計數字

  • G19承保業績 [PDF] [EXCEL]
  • G20按業務類別劃分的毛保費及淨保費 [PDF] [EXCEL]
  • G21按業務類別劃分的已償付申索毛額及已償付申索淨額 [PDF] [EXCEL]
  • G22按業務類別劃分的儲備金 [PDF] [EXCEL]
  • 香港一般保險業務統計數字附註[PDF] [EXCEL]
  • 截至2003年9月30日獲授權保險公司名單 [PDF] [EXCEL]
  • 詞語的定義[PDF] [EXCEL]

以上部分資料為PDF格式。請下載AdobeReader以便瀏覽。如有需要請安裝亞洲字型套件